Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Konkurs AppleCentrum z okazji rozpoczęcia wakacji 2022”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „ Konkurs AppleCentrum z okazji rozpoczęcia wakacji 2022” (zwany dalej „Konkursem”).

 

 1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471).

 

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest GRUPA ŚWIĘTACH Łukasz Świętach, ul. Oławska 5, 50-123 Wrocław, NIP: 8943071354, REGON: 363411756 (zwany dalej „Organizatorem”).

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 

 1. Konkurs odbywa się w dniach 25.06-01.07.2022 r.

 

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie AppleCentrum.pl.

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów regulaminu.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zaakceptowanie Regulaminu.

 

§3 ZASADY KONKURSU I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Zadaniem Konkursu jest odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego w przeszłości wybraliście iPhone’a? Czym iPhone przykuł Waszą uwagę?”

 

 1. Nagrodą główną w konkursie jest Apple iPhone 11 o wartości 2 249 zł brutto.

 

 1. Zwycięzcą Nagrody Głównej będzie osoba, której odpowiedź konkursowa zostanie uznana za najciekawszą przez Jury Konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 4 lipca 2022 r. do godz. 20:00 na stronie na Facebooku: facebook.com/AppleCentrum. Odpowiednia informacja zostanie przekazana Zwycięzcy poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub na adres e-mail.

 

 1. Jury konkursowe składa się z 3 (trzech) osób.

 

 1. Do ww. Nagrody Głównej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowienia wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody opisanej w § 3 ust. 4 Regulaminu). Zwycięzca zgadza się̨, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

 1. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika podatku.

 

 

§4 DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Organizator konkursu nie zbiera danych osobowych uczestników.

 

 1. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator nabywa prawo własności do nagrodzonego Zadania Konkursowego wraz z przekazaniem nagrody. Niniejsze postanowienie stosuje się również do autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zadania Konkursowego, które przechodzą na Organizatora z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy.

 

 1. Uczestnik Konkursu, którego Zadanie Konkursowe zostało nagrodzone, nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności Zadania Konkursowego i związanych z nim praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.

 

 1. Przekazanie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zadania Konkursowego obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880), tj.:
 • w odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów - generowanie kopii utworów z wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne, magnetyczne i cyfrowe,
 • w odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane - wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,
 • w odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej - eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne
 • udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

 

 1. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Zadania Konkursowego bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, prawo do wykorzystania i upowszechniania realizacji Zadania Konkursowego (prawo do korzystania z zależnych od niego praw autorskich), prawo do zmiany i dołączenia do niego innych prac.

 

 1. Ponadto Uczestnik udziela Organizatorowi pozwolenia na upowszechnianie wizerunku/wizerunków Uczestnika w sposób nienaruszający jego praw osobistych, w szczególności w celach wskazanych powyżej.

 

 

 

§5 REKLAMACJE

 

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych w ramach realizacji Konkursu usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Konkursu Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi Konkursu.

 

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi może zgłaszać drogą mailową pod adres: biuro@applecentrum.pl z dopiskiem „Konkurs AppleCentrum z okazji rozpoczęcia wakacji 2022”

 

 1. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny, dla której jest składana.

 

 1. Organizator zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację Uczestnika zostanie mu przesłana zwrotnie na wskazany adres email, z którego została wysłana reklamacja.

 

 1. Reklamacje niezgodne z postanowieniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niedopuszczalne jest:

 

 1. naruszanie jakiegokolwiek ustępu niniejszego Regulaminu;

 

 1. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych;

 

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

RODO

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu oraz akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę ną̨ przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez GRUPA ŚWIĘTACH Łukasz Świętach, ul. Oławska 5, 50-123 Wrocław, NIP: 8943071354, REGON: 363411756, w celu przeprowadzenia Konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 ze zm.) oraz zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)(„RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Informujemy, że wyrażając powyższą zgodę, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na biuro@applecentrum.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska na powiązanym z Konkursem profilu serwisu Facebook (facebook.com/AppleCentrum) w przypadku nagrodzenia mojego Zadania Konkursowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl